กลุ่มวิจัย “สิ่งแวดล้อม การโยกย้ายถิ่นฐาน และความยืนหยัด” นำเสนอมุมมองใหม่ในการเชื่อมโยงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมกับการโยกย้ายถิ่นฐาน โดยมีสมมติฐานว่า ถึงแม้การคาดการณ์อนาคตจะมีความแม่นยำเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการโยกย้ายถิ่นฐาน แต่การโยกย้ายถิ่นฐานนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ก่อนแล้ว และยังคงมีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องต่อไปเป็นส่วนหนึ่งของพลวัตรหลักของความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลก ทั้งนี้ ทางกลุ่มวิจัยฯ มุ่งเน้นศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวการโยกย้ายถิ่นฐานที่นำไปสู่ความสัมพันธ์ของการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ ในการเสริมสร้างขีดความสามารถและสิ่งแวดล้อมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับชุมชนดั้งเดิมของผู้ที่โยกย้ายถิ่นฐาน

 

Sponsored by

Who we are

We are a BMBF supported research group seeking to decipher the relationships between migration, translocality, and social resilience to climate change in Thailand. Our working group is based at the Department of Geography at the University of Bonn, Germany. Get to know our team...

ff1cc7f3a120bda3f8020969dc450462_f710.jpg

พวกเราคือใคร?

เรา คือ กลุ่มวิจัยฯ ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงศึกษาและวิจัยแห่งสหพันธ์รัฐ (BMBF) มีความสนใจในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการโยกย้ายถิ่นฐาน การเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ และความยืนหยัดทางสังคมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย โดยทางกลุ่มวิจัยฯ เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รายละเอียดเพิ่มเติม ...

 

 

 

Project Video